EST ENG RUS

 


     


Aktused

Eesti Vabariigi 97. aastapäeva ning Tallinna Kristiine Gümnaasiumi 96. aastapäeva aktused toimuvad neljapäeval, 19. veebruaril.

8.50- 1.-2. klass
9.50- 3.-5. klass
10.55- 6.-8. klass
13.05- 9.-12. klass


Konverents "Homne kool"

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi 96.aastapäevale pühendatud õpilaskonverents
 „Homne kool“  13.veebruaril 2015
Algus kell 9.00

 

I osa
 
1. Direktori sõnavõtt T.Pall
2. Regiina Müür 12.b „Vanema vajalikkus laste elus“ (juhendaja M.Labanova)
3. Anna Stepanova 9.b noorsoojutustus „Tahan elada“ (juhendaja H.Kelle),
    illustreerija Stella Palakainen 9.b (juhendaja L.Pari)
4. Hele-Riin Juhkama 12.b „Muusikateraapia“ (juhendaja M.Labanova)
5. Markus Prual 12.b „TKG poiste kehalised võimed“ (juhendaja M.Luik)
6. Andry Liiva 12.b „Relvad Eesti sõjaväes 1920 kuni tänapäev“ (juhendaja E. Hergauk)
7. KÜLALINE  AS Ragn-Sells juhatuse esimees Rain Vääna  „Kuidas planeerida oma tulevikku – kui Sina ei otsusta, siis otsustatakse Sinu eest!”

II osa 12.30

1. Hanna Heinloo 9.b luuleraamat „Võidu võti“ (juhendaja H.Kelle)
2. KÜLALINE soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku nõunik Hille Naaber „Mis on võrdne kohtlemine?“
3. Kirsti Kloren 12.b „Vanalinn  ja Viru tänav“ ( juhendaja E.Hergauk)
4. Mirjam Koppelmann,  Loren  Mendes 9.a  „Maitsetaimede eluring“ ( juhendaja H.Metsalu)
5. Tõnis Kink 12.b „Jäätmed“ (juhendaja J.Kosk)
6. Hedda Maret Eenmaa 12.b „Taaskasutus“ (juhendaja R.Neemela)
7. Carmen Tau, Greteliis  Raud,  Mirjam Toom  9.a „Taaskasutatud materjalidest moekollektsioon“ (juhendaja R.Neemela)
8. KÜLALINE  Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Agu Uudelepp „Homne kool aegade peeglis“
9. Gevin Niglas 9.b loovtöö „Akustiline soolokontsert“ ( juhendaja M.Labanova)


Õpi- ja  töötoad
toimuvad kell 10.00 ja 11.00. Iga 9.-12.klassi õpilane valib endale kummakski kellaajaks ühe töötoa.
1. Marget Indov  Eesti tantsu töötuba  11.00 (aulas)
2. Mart Usin  Väitlus                                10.00 ja 11.00 (304)
3. Heili Lindepuu  Kaasaegne tants       10.00 (aulas)
4. Riina Neemela  Viltimine                    10.00 ja 11.00 (414)
5. Liis Pari  Spreimaal                               10.00 ja 11.00 (313)
6. Lauri Vilibert  Robootika                     10.00 ja 11.00 (229)
7. Helen Kaljurand Tunnike elektrokeemiat 10.00 ja 11.00 (114)
8. Janno Puks  Keemia ja füüsika töötuba     10.00 ja 11.00 (116)
9. Mart Vihmand Kosmos (Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus Mektory) 10.00 ja 11.00 (217)
10. Konstantin Tsõbulevski  (Kostja)  Muusika ja digitaalne helitöötlus      10.00-11.50 (318)

 Õppekäigud

III kooliastmele 13.veebruaril 2015


7.a klass 11.30 õppekäik jäätmekäitlus ettevõttesse AS Ragn-Sells
7.b klass 10.30 õppekäik jäätmekäitlus ettevõttesse AS Ragn-Sells
Õppekäigud aitas ette valmistada lapsevanem Rain Vääna
8.a klass 11.30 õppekäik Tallinna Tehnikaülikooli Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskusesse Mektory
8.b klass 10.30 õppekäik Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskusesse Mektory
Õppekäigud aitas ette valmistada lapsevanem Priit Peterson
Viltimise töötuba aitas ettevalmisrada lapsevanem Pille SamberkKonverents "Homne kool"


13.veebruaril on Tallinna Kristiine Gümnaasiumi 96.aastapäev.

Seitsmendat  aastat tähistab meie koolipere oma sünnipäeva õpilaskonverentsiga, kus abituriendid esinevad oma eelmisel aastal kaitstud uurimistöid tutvustavate ettekannetega.9.klass esitleb õnnestunumaid loovtöid. Konverentsi esimeses osas on külalisesinejaks meie koolis õppinud Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Agu Uudelepp.

Uuenduseks on töötoad, kus õpilane  osaleb loomeprotsessis ja saab uusi kogemusi, oskusi, teadmisi, emotsioone. Valida on kunsti, käsitöö, muusika, tantsu, väitlemise, robootika, kosmose ja füüsika-keemia töötubade vahel.


Konverentsi teise poole külalisteks on soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku nõunik Hille Naaber ja AS Ragn-Sells juhatuse esimees Rain Vääna. Kosmose õpitoas esineb  Mart Vihmand Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskusest Mektory, digitaalse helitöötlusega viib õpilasi kurssi muusikuna tuntud meie endine õpilane Konstantin Tsõbuletski.

Kolmandale kooliastmele toimuvad õppekäigud teadus- ja tööstusettevõtetesse.


Täname koostöö eest kooli aastapäeva ürituste ettevalmistamisel AS Ragn-Sellsi, Tallinna Tehnikaülikooli innovatsiooni- ja ettevõtluskeskust, lapsevanemaid Rain Väänat, Priit Petersoni, Pille Samberki, kooli endisi õpilasi Agu Uudeleppa ja Konstantin Tsõbuletskit.

Ootame konventsile 9.-12.klass õpilasi, lapsevanemaid, vilistlasi, tänaseid ja endisi õpetajaid ning kõiki, kes meie kooli heast käekäigust huvitatud on.

Konverents algab kell 9.00Vastuvõtt gümnaasiumi 10. klassi 2015-2016

 

Tallinna Kristiine Gümnaasiumis komplekteeritakse gümnaasiumi vastuvõtukatsete tulemuste ja 9. klassi lõputunnistuse alusel 10. klassi lend järgmistele õppesuundadele: humanitaarsuund; reaalsuund.

Lisainformatsiooni valikainete kohta TKG gümnaasiumi õppekavast (dokumendiregistris). Vastuvõtukatsetel sooritavad TKG gümnaasiumiastmel õppida soovijad  inglise keeles, matemaatikas ja eesti keeles testid, mis sisaldavad ülesandeid põhikooli õppekava ulatuses.

 

Katsed Tallinna Kristiine Gümnaasiumi 10. klassi toimuvad 26. märtsil 2015, kell 15.00!

Vastuvõtukatsetel saavad osaleda õpilased, kes on end hiljemalt 24. märtsiks 2015 registreerinud, täites vastava registreerimislehe internetis.

Katsetele tulles peab õpilasel kaasas olema: isikut tõendav dokument, kirjutusvahend, kalkulaator, joonlaud, harilik pliiats, sirkel.

 

Aineteadmisi hinnatakse punktisüsteemis. Testide kogusumma 75 punkti (25+25+25).

Aineteadmiste punktid liidetakse ja lisatakse 9. klassi tunnistuse eest saadud punktidele järgmiselt:

 • ainult hinded “5“ ja "4 ja 5" 9. klassi tunnistusel - 15 punkti;
 • üks "rahuldav" 9. klassi tunnistusel - 10 punkti;
 • kaks või kolm "rahuldavat" 9. klassi tunnistusel - 7 punkti;
 • rohkem kui kolm "rahuldavat" 9. klassi tunnistusel - 5 punkti;
 • üks "mitterahuldav" 9. klassi klassitunnistusel - 1 punkt;
 • kaks "mitterahuldavat" 9. klassi klassitunnistusel - 0 punkti. 

 

Vastuvõtukatsetel osalenud seatakse pingeritta saadud punktisumma alusel. Vestlusele kutsutakse katsetel osalejad vastavalt pingereale nimeliselt. Vestluselt võib lisanduda kuni 10 punkti. Vestlusteemad on järgnevad: motivatsioon õppimises, saavutused õppe- ja huvitegevuses, huvialad, ühiskondlik aktiivsus. Kandidaatide pingerea koostamisel summeeritakse testide tulemused, 9. klassi tunnistuse punktid ning vestluse tulemus. Vastuvõtukatsete tulemustest  teavitatakse õpilasi või vanemaid kirjalikult (e-kirjaga). Katsetel osalenud isikutel ja nende vanematel on õigus tutvuda katsete tulemustega ja hindamisega ning saada selgitusi katsete tulemuste kohta. Kool säilitab katsetel osalenute kirjalikke töid kuni 1. oktoobrini 2015.

 

Kirjalikke taotlusi 10. klassi astumiseks võetakse vastu 15.-26. juunini 2015!

Gümnaasiumi astumiseks esitab õpilane, kes läbis edukalt vastuvõtukatsed ja on nimetatud kooli õpilaskandidaadiks, järgmised dokumendid:

 • avaldus,
 • põhikooli lõputunnistus (originaal),
 • passi, sünnitunnistuse või ID kaardi koopia,
 • 1 foto 3 x 4 cm.

Õpilase kirjaliku taotluse ja nõutavate dokumentide alusel registreerib Tallinna Kristiine Gümnaasium õpilase esialgsesse nimekirja. Õpilane saab olla ainult ühe kooli esialgses nimekirjas. Juhul, kui õpilane soovib kooli vahetada, palub kool teatada oma soovist kirjalikult.

 

Tallinna Kristiine Gümnaasiumi põhikooli lõpetajate vastuvõtt gümnaasiumisse toimub katseteta. Õpilaskandidaatide väljaselgitamisel oma kooli õpilaste hulgast on olulised:

 1. õpitulemused ja suhtumine õppetöösse;
 2. saavutused õppe- ja huvitegevuses;
 3. aineõpetajate hinnangud;
 4. kooli kodukorra täitmine;
 5. koolikohustuse täitmine;
 6. IX klassi tunnistus s.h. eksamitulemused;
 7. põhikooli lõputunnistus.

TV10 Olümpiastarti

Meie kooli paremad kergejõustiklased võistlesid edukalt laupäeval vabariiklikel finaalvõistlustel.
Parima koha ja tulemuse saavutas Oliver Kruuspan 4B 60m tõkkejooksus - 8.koht ajaga 10,46 ( 64 võistlejat).
Teisi premaid tulemusi:
18.Ketlyn Kruse    7B- kaugushüpe 4.49 (68)
19. Frank Varblane 6A- teivashüpe 2.41 (51)
20.Gregor Kaur      4B - kõrgushüpe 1.21 (58)
Võistkonda kuulusid veel Kenro Tohter 7A, Brita-Ly Pipar 4B, Trine Elise Metsla 6A  


Tulevased sündmused:


19.06 Põhikooli lõpuaktused kell 12.00
Gümnaasiumi lõpuaktus 16.00

Rohkem infot: huvitegevus -> sündmuste kalenderLogi sisse

Tunniplaan 

  

Klõpsa Padleti ikoonil ja

vaata näiteid IKT

kasutamisest koolitundides

 

"Aktiivne ja turvaline koolipäev"

 

 

Erasmus+ projektid

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamise toetamine Tallinna koolides

Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligi 60000 õppeasutust rohkem kui 72 maalt. Täpsemalt saab uurida FEE Eco-Schools Global kodulehelt. Programmi tegevusi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja, liitunud õppeasutuste ja programmi kohta saab täpsemalt lugeda siit. Programm toob keskkonnahoidliku mõtteviisi õppeasutuse tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, aidates lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Meie õppeasutus liitus programmiga aastal 2023.